Pik Oes
fan Karl Dicks, Naikirk (1997)
Dat et fruger sue schöön woer on ni wi fan Daach,
sue hüert me fan ale Sien di Klaach,
al es et andersch, di Wält es ferök,
äwer ien Dengk blief gliik, wat es dat en Glök!

Dat Dengk es de Schuel, di woer fruger al
ni andersch wi fan Daach, däsälwe Fal:
Fan aach bes öm ien, ni öm giet dän Tiit,
fö Schängske on Piter dä Medich es wiit.

Fö Schängske on Piter in`e ächtersche Bangk,
fö di düert de Schuel jiden Daach füel te langk.
Dröm goen se an`t kaarte, gants schtelekes on fiks,
dä Lear, dä märkt dat, äwer segen düüt`e niks.

Schängske on Piter häben üer Kaartblaat in`t Ooch,
dä Lear schlikt sich aan in`e gruetem Booch,
kikt schtel sich dat Schpüel aan on bit sich op`e Tong,
mar op ens, doe brölt hään:”Schpüel Pik-Oes uut, dome Jong!”